Úvod Magazín Voda je pouze jedna

Voda je pouze jedna

Na vodě je životně závislý každý organismus. Někteří ve vodě žijí, jiní musí vodu svému tělu dodávat, jinak neodvratně následuje konec.

Voda je pouze jedna. Její dělení na vodu srážkovou, podzemní, povrchovou, minerální, pitnou, užitkovou a nevím co ještě je pouze lidský výmysl zařazovat vše do škatulek. Koloběh vody v přírodě se nazývá hydrologickým cyklem. Budeme sledovat jednu nepatrnou částečku vody, třeba molekulu, která právě existuje v oceánu. Když se dostane k hladině, tak se pomocí tepla dodávaného sluncem vypaří a stoupá v podobě páry do oblak. Někde vlivem rozdílu teplot vzduchu zkondenzuje a spadne na zemský povrch. A zde má tři možnosti, buď se vypařit zpět do atmosféry, nebo odtéci po povrchu do potoka dále do řeky a oceánu, nebo se vsáknout do horninového prostředí, téci dále, až se dostane na povrch v podobě pramenů nebo spíše do dna řek a odtud do oceánů, a tak se hydrologický cyklus opakuje. Toto je dělení na vodu srážkovou, povrchovou a podzemní.

Voda povrchová je lehce přístupná vnějším vlivům, mění obsah i kvalitu rozpuštěných minerálů, a proto se musí intenzivně chránit před vnějšími zásahy, pfiírodními i lidskými. Jímací zařízení je nákladnější a dochází někdy ke značnému záboru krajiny. Výhodou pro vodohospodáře je její relativně jednoduché bilancování, protože je vidět, jsou známy charakteristiky průtoků a další potfiebné informace. Proti tomu voda podzemní je od okamžiku infiltrace více či méně chráněna horninovým prostředím, protéká dutinami v hornině směrem k jejímu odvodnění.

Cesta vody je v hornině velice komplikovaná a její zdržení v hornině se počítá od několika měsíců až do tisíců let. Příkladem je zdržení vodní částice ve vrstvách mořských usazenin křídového stáří v Labských pískovcích, kde bylo radiouhlíkovou metodou prokázáno zdržení vody 120 tisíc let. Pozemní voda pomalým průchodem horninou rozpouští minerály v hornině, obohacuje se jimi a získává tzv. mineralizaci. Limit obsahu minerálů je do 1000 mg/l, přičemž vyšší obsahy řadí vodu mezi minerálky. Obecně pro pitné vody je optimální obsah minerálů okolo 500 mg/l, jak nízké, tak vysoké obsahy mohou při dlouhodobém užívání způsobovat zdravotní komplikace.

  

Ve světě se stává nutností používat k pití vody balené, jež by měly mít stabilní kvalitu a zdravotně vhodnou a bezpečnou ochranu před vnějšími vlivy. Tato kritéria splňují především zdroje podzemní vody hlubokých struktur s mohutným krytem nepropustných hornin.

Česká republika oplývá vysoce kvalitními vodami, vhodnými pro pitné účely zvláště jako vody balené, jejich vyuÏití však vyžaduje vysoce kvalifikovaný přístup. Příslušné zákony a vyhlášky České republiky povolují k pití tři druhy balených vod, které se označují takto: Balená pitná voda, Balená stolní voda, Balená kojenecká voda. Tyto druhy se odlišují stupněm kvality, která se stanovuje podle složení vody. Nejnižší nároky jsou kladeny na Balenou pitnou vodu, nejvyšší na Balenou kojeneckou vodu. Je pouze velmi omezený počet balených vod kojeneckých, protože jejich výskyt v přírodě je vzácný. Jedině Balená kojenecká voda je považována za výrobek, který mohou pít i bez tepelné úpravy děti do tří let věku. Jako jediná ze tří druhů balených vod podléhá schvalovacímu režimu hlavního hygienika České republiky. Toto povolení se obnovuje každý rok. Z kvalitativní podstaty Balené kojenecké vody vyplývá, že je nejvhodnější vodou i pro rizikové skupiny obyvatelstva, to jsou vedle všech věkových skupin dětí i lidé staří a nemocní.

Životní styl
Léto se blíží, dejte si beta-karoten! Celulitida