Úvod Magazín Čeština v malíčku, aneb Škola hrou - věty vedlejší

Čeština v malíčku, aneb Škola hrou - věty vedlejší

Obsahem následujícího textu budou vedlejší věty, a to proto, že logicky navazují na předešlé učivo o větných členech. Platí totiž tato zásada: z větného členu lze utvořit vedlejší větu, z vedlejší věty lze utvořit větný člen. Připomeneme si větné členy, s nimiž jsem vás seznámila v předešlých číslech časopisu Krásná, zároveň uvidíte pojmenované vedlejší věty – zkráceně VV

Podmět – VV podmětná
Přísudek – VV přísudková
Předmět – VV předmětná
Přívlastek– VV přívlastková
Příslovečné určení – VV příslovečná:
  1/ místní
  2/ časová
  3/ způsobová:
       a)
prostý způsob
       b) míry
       c) prostředku
       d) zřetele
       e) přirovnávací
       f) účinková
       g) omezovací
  4/ příčinná (důvodová)
  5/ účelová
  6/ podmínková
  7/ přípustková
Doplněk – VV doplňková

Pokud jste nezapomněli otázky, kterými se ptáme na jednotlivé větné členy, je to velmi dobře. Stejné otázky totiž použijete k určování jednotlivých vedlejších vět. Povšimněte si, prosím, vedlejších vět způsobových. Jejich výčet je podrobný, takto se skutečně rozlišují. Pro laika je značně obtížné je rozpoznat a určit. Nic si z toho nedělejte, výčet chápejte jako informativní, úplně postačí zařadit určitou vedlejší větu mezi způsobové. Ostatně i pro profesionála bývají výše jmenované vedlejší věty tvrdým oříškem.

Nyní nastává ten správný čas na zodpovězení otázek, které napadají některé zvídavé čtenáře. Proč, na co, k čemu atd. jsou vlastně vedlejší věty? Představte si nějaké slovo, nějaký větný člen a ono slovo (větný člen) se pokuste vyjádřit více slovy – tedy lépe, výstižněji, názorněji atd. Podotýkám, že smysl původního slova (větného členu) se nezmění! Pokud se vám zadaná úloha povedla, využili jste slovní zásobu v plné šíři. A o to mnohdy jde – zejména ve stylistice. Dalším důvodem je diakritika, a to konkrétně psaní čárky. Čárka s vedlejšími větami velmi souvisí, vedlejší věty v daném souvětí se oddělují čárkou. Toto tvrzení je řečeno velmi zjednodušeně, přesto si ho zapamatujte. Pojem souvětí se dnes objevuje nově, dosud jsme pracovali pouze s pojmem Věta jednoduchá

Souvětí – je těsné spojení dvou i více vět ve vyšší větný významově gramatický celek. Je ohraničen také zvukově (klesavá intonace) a graficky (tečkou). Představte si souvětí jako spojení vět hlavních (VH) a vět vedlejších (VV).

Nyní k učivu o vedlejších větách:

A) VV závisí v souvětí na VH.
B) VV je v podstatě vyjádřený větný člen.
C) VV je uvozena (tj. začíná):

  1/ spojkou podřadící
  2/ vztažným zájmenem
  3/ vztažným příslovcem

Příklady vedlejších vět – jsou zvýrazněné

1/  VV podmětná: Kdo uteče, vyhraje. Vyhraje, kdo uteče. Co se vleče, neuteče. Neuteče, co se vleče. Je nutné, abys přijel.

2/ VV přísudková: Právě on je ten, kdo nás vyzradil. Ty jsi, jako by tě vyměnil. Obloha byla, jako když ji vymete

Přísudkové VV se vyskytují zřídka. Týkají se pouze jmenné části u přísudku jmenného se sponou.

3/ VV předmětná: Řekni mi, jak to bylo. Kdo je čestný, toho si lidé váží. Vzkázal, že mám přijet.

4/  VV přívlastková: Mám zážitky, o nichž nechci mluvit. To je místo, které mám ráda. Konečně vrátila knihu, kterou si půjčila.

5/  VV příslovečná: 

– místní: Vrátil se tam, odkud pocházel. Kudy prošel, tudy šířil strach.

– časová: Když přijel vlak, lidé urychleně nastoupili. Sotva se rozednilo, odešel.

– způsobová: Napiš to tak, jak jsem ti říkala. Stroj spustíme tak, že stiskneme tlačítko.

– příčinná (důvodová): Opozdil jsem se, protože jsem zaspal. Mám rád zeleninu, jelikož je zdravá.

– účelová: Přišel, aby se podíval na dědu. Rozběhli jsme se k lesu, abychom se ukryli.

– podmínková: Trváš-li na tom, běž tam. Jestli se ti to líbí, tak ti to dám.

– přípustková: V místnosti bylo teplo, třebaže se tam netopilo. I když byl úkol těžký, zvládl ho dobře.

Archiv, časopis Krásná 2012

Pel-mel
Příběh jednoho svazku: Federico Fellini & Giulietta Masina Smrt není zlá - Co je to smrt? Dar nesmrtelnosti…