Úvod Magazín Symboly a jejich význam

Symboly a jejich významKruh

V rané historii se kruh stal symbolem mužského božství,
aby se později objevil ve formě svatozáře nad hlavou andělů.
Nemaje začátku ani konce, představuje nekonečnost, dokonalost a věčnost.
Často je používán jako symbol Boha.

Čtverec

Tento tvar představuje pevnost: dokonalost, která je neměnná, pozemská
a hmotná. Navozuje představu spolehlivosti, poctivosti, přístřešku, bezpečí.
Jako nejčastější tvar v hinduistické symbolice představuje vesmírný pořádek
a vyváženost protikladů.

Trojúhelník

Magické číslo tři symbolizuje nejsvětější Trojici.
Horní vrchol symbolizuje přístup k nebi, oheň a aktivní mužský princip;
pokud je trojúhelník postaven na vrchol, značí milost přicházející z nebes,
vodu, pasivní ženský prvek.

Stúp

Stúp byl původně symbolický relikviář ostatků Buddhy nebo jeho žáků
a jako takový se stal všeobsáhlým symbolem. Čtvercová základna představuje zemi,
kruh vodu, trojúhelník oheň, půlkruh vzduch a plamen éter.
Energie stoupá vzhůru přes stále řidší síly hmoty,
až se transformuje v duchovno.

Keltský kříž

Keltský kříž, který spojuje kříž s kruhem, je o několik set let starší než křesťanství.
Původně byl spojován s plodností: kříž symbolizoval mužskou rozmnožovací sílu a kruh ženskou.
V křesťanství představuje spojení nebe a země.

Obrácený kříž

Podle pověsti byl svatý Petr ukřižován hlavou dolů,
protože se necítil hoden být ukřižován vzpřímeně jako Kristus.
Obrácený kříž se proto stal symbolem pokory. Má podobný symbolický význam
jako obrácený strom života – duchovní síla má kořeny v nebi, odkud sahá k zemi.

Ankh

Tento významný symbol starého Egypta má podobné významy jako keltský kříž
a navíc představuje klíč k záhadám mezi nebem a zemí.

Je spojeným symbolem Osírida (T-kříž) a Isidy (ovál).
Na obrazech bývá často nesen bohy a symbolizuje nesmrtelnost.

Růžový kříž

Tento symbol má původ v keltském kříži a jeho původní významy
byly rovněž spojeny s rozplozovací silou. Jako výlučný symbol rosenkruciánů připomínal
Kristovu krev prolitou na kříži a sedm etap stvoření, představovaných růží
se sedmi řadami po sedmi okvětních lístcích.

Lotos

Vyrůstá z bahna na dně rybníka a vykvétá nad hladinou, aby odhalil svou krásu.
Proto symbolizuje duši, povstávající ze zmatku hmoty do čistoty poznání.

Šalamounova pečeť

Jako starodávný symbol se objevuje ve spisech a obřadech kouzelníků a je silně spojena s hebrejským mysticismem: odtud podoba s Davidovou hvězdou. Vrcholem vzhůru postavený trojúhelník jako symbol
ohně a mužské energie je dokonale harmonicky propleten s obráceným trojúhelníkem – symbolem
vody a ženské energie. Základny obou trojúhelníků se vzájemně rozdělují pod vrcholy a symbolizují
vzduch a zemi. Pečeť zobrazuje čtyři živly, které v kombinaci s číslem tři (trojúhelníkem) vytvářejí magické číslo sedm. Ačkoliv má Pečeť jen šest vrcholů. Říká se, že ten sedmý, neviditelný, představuje duchovní
prvek proměny a zjevuje se vnitřnímu zraku kouzelníka při meditaci nad pečetí.

Pěticípá hvězda

Svou nekonečností připomíná kruh a je symbolem dokonalosti a celistvosti.
Její trojúhelníkové prvky představují čtyři živly a duchovnost.  Toto zdvojení zase symbolizuje moc spoutat nebo zapudit zlé duchy. Pro tuto svou magickou sílu byl pentagram velmi oblíben u kouzelníků.

Keltská trojitá úzávěra

Tento starý keltský symbol představuje lidské vědomí.
Vnější čtverec je tou částí mysli, která prostřednictvím smyslů vnímá fyzický svět.
Vnitřní čtverec symbolizuje nevědomou mysl, z níž vzcházejí vize bohů a jiných světů.
Prostřední čtverec pak představuje část mysli, přístupnou jak fyzickému, tak duchovnímu světu.

Věnec

Ve sloučení symboliky květiny a kruhu může být věnec znamením štěstí, svatosti, plodnosti a zasvěcení. Symbolizuje také spojení tohoto světa (tento význam se dodnes projevuje v pohřebních věncích).

Růže

Rudá růže symbolizuje v křesťanství Pannu Marii nebo krev, prolitou Ježíšem na kříži.
Představuje utajené (zpovědníci se často zdobí pětilistou růží).
Tři růže jsou mocným zednářským symbolem, který znamená světlo, lásku a život.

Jmelí

Jmelí symbolizovalo ženský prvek na mužském symbolu dubu,
na jehož větvých roste. Vzhledem k tomu, že nemá kořeny v zemi, není ani strom,
ani keř a vymyká se pozemským omezením, je mu přičítán zvláštní vztah k božstvům.

Barvy duhy

V křesťanské tradici symbolizuje sedm barev duhy sedm darů
Ducha svatého církvi – svátosti, nauku, breviář, zřízení, modlitbu
a moc vyvolňovat a zavazovat.

Spirála

Naši předkové věřili, že fyzická i duchovní energie proudí ve spirálách.
Spirála tedy reprezentuje energii solární i lunární, mužskou i ženskou.

Nekonečný uzel

V keltském, čínském a indickém umění představuje nekonečný uzel plynulost a návaznost,
dlouhověkost a věčnost. Tento vzor je často používán na svatebních šatech a klenotech nevěsty.

Ulita

Její zvuk je v buddhismu považován za hlas Buddhy.
V hinduistické víře je ulita zasvěcena Višnuovi a symbolizuje volání k procitnutí z lhostejnosti.

Bílý slon

Bílá slon je v buddhismu posvátný, neboť se traduje, že Buddha v této podobě
vstoupil do matčina klína a je tedy symbolem Buddhovi trpělivosti, moudrosti a dlouhé paměti.

Pro Číňany je jedním ze silných zvířat, která symbolizují vesmírnou energii.


 

Feng-Šuej
Čeština v malíčku aneb Škola hrou Danielu Baňasovou těší zprostředkovávat emoce