Úvod Magazín Desatero Blíženců

Desatero Blíženců

Blíženci jsou po Beranu a Býku v pořadí třetím znamením zvěrokruhu. Říká se, že představují vrchol jara, chystajícího se předat žezlo létu. Ale pozor: to platí pouze na severní polokouli. Na jižní v téže době vrcholí podzim. A protože zodiak má globální platnost, není správné jeho kvadranty spojovat s ročními sezonami.

Jaké jsou tedy nejzákladnější charakteristiky lidí Blíženců? Vyjděme z teorie.

  1. Blíženci jsou znamením vzdušného živlu. Co to v praxi znamená? Intelekt, sklon k abstrakci, k teoretickým otázkám, k filozofii, ale také roztěkanost, lehkost, někdy i povrchnost.
  2. Z teorie dále plyne, že Blíženci jsou znamením pohyblivým a s kladnou polaritou. V praxi to přináší čipernost, výraznou aktivitu tělesnou i duševní, ale také neklid a obtížné soustředění.

  3. Jsou také znamením dvojitým (symbolizují ho dvě postavy). Takový člověk mívá často tendenci nezůstat u jedné činnosti, u jednoho oboru, zajímá ho více věcí zároveň a dokáže je někdy překvapivě spojovat. Myslí a tvoří kolážovitým způsobem. V horším případě může mít sklon k roztěkanosti, dokonce až k povrchnosti či až k „nesnesitelné lehkosti bytí“.

  4. Trvale vládnoucí planetou je zde Merkur, řecký Hermes – lehkonohý posel bohů, nositel zpráv. Je to dárce rozumu, písma a řeči, tedy schopnosti dorozumět se v širokém spektru, obecně schopnosti komunikace. Na jeho pozici v horoskopu a vztahu k ostatním planetám pak záleží míra těchto schopností.

  5. Blíženci jsou také znamením krátkých cest. Cesta pěšky je jim často sympatičtější než plavby nebo lety k modravým dálkám.

  6. Blíženci – dvě objímající se postavičky na starých astrologických dřevořezech. To, čeho se takový člověk může dotknout vlastníma rukama, je mu bližší než sebevznosnější vzdálený ideál. Blíženci bývají častěji racionálními realisty než věřícími idealisty.

  7. Setkají-li se dva Blíženci, pak aniž by to o sobě vzájemně věděli, často probíhá jejich sblížení okamžitě a se samozřejmostí, jaká u ostatních znamení bývá jen vzácná. Podvědomě v sobě cítí „astrologické sourozence“. K tykání pak zpravidla dochází bez zbytečných formalit.

  8. V astrologickém systému odpovídá znamení Blíženců třetímu domu horoskopu. Ten kromě jiného značí též sourozence. Blíženec s výrazným planetárním obsazením svého znamení je tedy obrazně řečeno také jakýmsi tolerantním bratrem všech lidí s výraznou schopností empatie. Mívá jen málo skutečných nepřátel, často dokonce vůbec žádné. Sám si je prostě nedokáže vytvářet.

  9. Ze zkušenosti vím, že Blíženci často vypadají mladší, než ve skutečnosti jsou. Tak klamou tělem, hlavně opačné pohlaví. To může být někdy nebezpečné.

  10. Zvídavost Blíženců, zvrhne-li se, skončí u pouhé zvědavosti a u sklonu k drbům, ale naopak kultivována může vést k touze po poznání a v krajním případě až k vědecké činnosti. 

Kdybych měl nyní pravdivě odpovědět na otázku, jaká část uvedeného desatera, odvozenéhoz astrologické teorie ověřované horoskopickou praxí, se mne jako člověka narozeného se Sluncem ve znamení Blíženců týká, musel bych přiznat, že zdaleka ne vše. A nebyl bych určitě sám. To ostatně platí o všech zodiakálních znameních. Jejich ideální představitelé totiž v praxi neexistují. Není to důkaz neplatnosti astrologie, ale je to tím, že celý problém je daleko složitější. Jak konkrétně, to se zvídavé čtenářky a čtenáři mohou dozvědět na .... straně tohoto čísla Krásné paní.

Kolegům slunečním Blížencům na tomto místě blahopřeji k narozeninám.

Milan Špůrek

 Autorský doslov k Desateru Blíženců 

Otázka zní: lze vůbec roztřídit dnešních více než šest miliard žijících lidských jedinců do pouhých dvanácti skupin podle toho, v jakém zodiakálním znamení se v době jejich narození nacházelo Slunce? Každý rozumně uvažující člověk jistě usoudí, že nikoli. Ale proč se to tedy vlastně stále dělá? To nevím, ale o jak neúnosné zjednodušení problému se jedná, pokusím se naznačit v následujícím textu.

Téměř čtyřicetileté studium fenoménu skutečné astrologie mi umožnilo pochopit několik důležitých skutečností, které je třeba si uvědomit hned na začátku.

Za prvé nelze vytrhávat věci z kontextu. Pozice Slunce ve znamení zvířetníku je sice důležitá, ale v horoskopu reprezentuje jen nepatrný segment jeho celkového obsahu. Kromě Slunce obsahuje každý horoskop ještě lunu a dalších osm planet. Navíc v každém horoskopu hraje roli, i když nestejně důležitou, vždy všech dvanáct zodiakálních znamení. A kromě nich obsahuje každý horoskop ještě dalších dvanáct sektorů, zvaných horoskopické domy. Ty mají obdobný význam jako znamení zvěrokruhu. K jejich vytyčení je nutné znát navíc přesný čas zrození. To vše, včetně úhlových vztahů zvaných odborně aspekty, je třeba při čtení horoskopu navzájem syntetizovat.

Za druhé neexistují dva totožné horoskopy, dokonce ani u dvojčat. Každý jsme tedy jiný a tak tomu bylo i v minulosti. Proto kategorizovat lidi do skupin je velice ošemetné a povrchní.

Za třetí neexistuje ideální stoprocentní reprezentant žádného zvířetníkového znamení. To by se v době jeho narození muselo všech deset astrologických planet (včetně Slunce s lunou)

nacházet v jednom jediném zodiakálním znamení. Za posledních pět tisíc let takový případ ani jednou nenastal. To je matematicky prokázané.

K takovému ideálnímu typu se tudíž v praxi jedná vždy jen o určité přiblížení. Záleží na tom, kolik planet se v dotyčném zodiakálním znamení nachází, ale také například na tom, jaké má v horoskopu umístění a podobně. Je pravda, že již skupina tří planet v jednom znamení ho už dostatečně zvýrazňuje, ale to stále ještě nevykresluje celého člověka.

Pokud jde například o Blížence, pak třeba RNDr. PhDr. Zdeňku Neubauerovi, CSc., umožnilo již padesátiprocentní obsazení tohoto znamení planetami včetně Slunce a domicilního Merkura stát se významným filozofem a teoretikem vědy. Ale k celkovému poznání jeho osobnosti ani to ještě nestačí. K tomu by bylo třeba prostudovat podrobně celý horoskop jeho zrození.

Pozici Slunce ve znamení zvěrokruhu samu o sobě je proto nutno chápat jen jako nepatrnou výseč z koláče horoskopu. Nemůže stačit k tomu, aby dostatečně charakterizovala dotyčnou osobu, a už vůbec ne například k tomu, v jakém znamení by měl mít Slunce její životní partner a podobně. Taková doporučení by byla velice povrchní a zavádějící. Někdy může být pozice Slunce ve znamení zvěrokruhu dokonce zatlačena úplně do pozadí konstelacemi ostatních planet.

Vzpomínám si na rozhovor, který se mnou před časem točil pro časopis jeden redaktor. Nakonec se mne zeptal: Prosím vás, řekněte mi, jak vy jako Blíženec jste v sobě našel tolik soustředění a systematičnosti, abyste mohl napsat tolik obsažných tlustých knih? Odpověděl jsem mu tehdy zhruba následovně.

Je pravda, že mám v Blížencích kromě Slunce ještě dvě další planety a toto znamení se v mém horoskopu nachází dokonce navíc v horoskopickém domě pro literaturu příznivém. Řekněme, že tedy mám určitou schopnost vládnout slovem. Ale k napsání té velké řady knih a stovek článků by to ještě nestačilo. V mém konkrétním případě k tomu bylo ještě třeba, aby navíc Merkur – bůh písma a řeči a astrologický vládce znamení Blíženců – se nacházel v pevném zemském znamení Býka a také v odpovídajícím domě. Domnívám se, že teprve to mi zřejmě umožnilo sedět dlouho pevně na židli a psát a nenechat se ničím rozptylovat. A tu vrozenou systematičnost mi také nedalo znamení Blíženců, nýbrž další horoskopické prvky, například poloha ascendentu a podobně. Takže vidíte, že jsem vlastně Blížencem jen do určité míry. A tak je to s každým. Nikdo v sobě nemá zakódováno pouhé jedno jediné znamení.

Zdálo se mi tehdy, že pochopil, v čem spočívá problém. Doufám tedy, že i vy, čtenářky a čtenáři tohoto mého krátkého doslovu k Desateru Blíženců, chápete, že nejde jen o Blížence, ale o každé zodiakální znamení, s nímž se budete postupně setkávat na stránkách příštích čísel tohoto časopisu. A že tedy kalendářní datum zúžené na pouhou pozici Slunce ve znamení zvířetníku je samo o sobě jen prahem dveří vedoucích do velké síně skutečné astrologie. Tam už nejde jen o hledání podstaty dotyčné osobnosti, ale řeší se tam za pomoci speciálních metod i řada aktuálních otázek, se kterými přichází, ale i nejpravděpodobnější možnosti příštího vývoje příslušné situace a ještě mnoho dalších věcí. A individuální astrologie přitom zaujímá jen část toho, čím se obecně astrologie může zabývat. Jde o vskutku rozlehlý obor s více než dvoutisíciletou historií.

Milan Špůrek, Archiv, časopis Krásná 2006

Astronomie
Proč máme jíst – hroznové víno Nemoc ze dvou stran - plynatost a bolení břicha