Úvod Magazín Beran

Beran

Dnem jarní rovnodennosti začíná astrologický rok a Beran, v pořadí první znamení, je proto znamením nových počátků. Mladý Beran je podnikavý, ambiciózní, impulzivní a překypuje nadšením a vitalitou. Je průkopníkem v myšlení i činech, otevřený novým myšlenkám a miluje svobodu. Rád čelí náročným úkolům. Od svých záměrů neupustí, pokud ovšem nenabude vrchu jeho netrpělivost, která se dostavuje vždy, když jeho úsilí nevede rychle k výsledkům.

Berani jsou odvážní vůdci s upřímným zájmem o své podřízené, neváhají je ale využít k dosažení svých cílů. Jako partneři bývají problematičtí vinou své nemírnosti v činech i slovech. Neochotně se podřizují příkazům, které se jim nezdají rozumné nebo se kterými nesouhlasí. Beran se hodně zabývá sám sebou, jak v pozitivním smyslu, tak i negativním – je sebejistý, ale i sobecký – a soustřeďuje se na vlastní zdokonalování a fyzické uspokojení tak, že to nese až rysy nenasytnosti. Jeho nesmírná energie jej činí agresivním a neklidným, svárlivým, tvrdohlavým, impulzivním, snadno urážlivým a schopným na druhého dlouho nevražit, pokud se cítí být dotčen. Pokud tedy s Beranem coby zaměstnancem jeho nadřízení zacházejí adekvátně, tj. uznávají jeho kvality, pak se jim dostane loajality. Pokud se ale Beran domnívá, že je nedoceňován či využíván, pak to pravděpodobně dá impulzivně najevo, bude v sobě chovat zášť a v extrémních případech se dokonce může mstít, ať už pomluvami firmy, či přímo sabotáží.

V osobních vztazích jsou Berani otevření, upřímní, s ničím se neskrývají, díky tomu jsou také vřelými a velkorysými přáteli. Berani bývají velice smyslní, proto i vášniví, ale také nároční milenci. Náročnost Beranů také negativně ovlivňuje jejich vztahy s ostatními lidmi. Snadno je rozčílí pomalost či průměrnost jejich kolegů, a tak, ač sami citliví, dokážou být k druhým krutí. Naléhavost jejich sexuální touhy je může přivést až k promiskuitě a donchuanskému sčítání milostných trofejí. Může je také svést k uzavření brzkého neuváženého manželství, které může skončit katastrofálně. Berani milují změnu natolik, že jejich nepříliš velká věrnost nemůže v tomto boji obstát. Jejich příznačná vytrvalost, která dostačuje pro získání krátkodobých známostí, selhává v náročném úkolu – v celoživotní věrnosti. Berani mohou být prudcí, hrubí, tyranští až brutální, dětinští: Lilly, jeden z prvních astrologů, je charakterizoval jako “zvířecí, rozkošnické, neukázněné a divoké”.

Po mentální stránce jsou Berani intelektuální a nestranní, mohou ale upadnout do náboženského a politického fanatismu a extremismu. Jsou dobrými bojovníky ve ztracených bitvách a v bojích do posledního dechu. Jsou chytří, ale zbytečně riskují a vidí věci příliš optimisticky, postrádají důkladnost a schopnost odhadnout závažnost obtíží v podnikání, do kterého se často vrhají impulzivně, bez rozvahy. Pro Berany je jedním z největších úkolů naučit se sebekázni a ovládat své schopnosti i přirozené sklony tak, aby byly ku prospěchu, nikoli ke škodě společnosti, ve které se pohybují.

Ve znamení Berana se rodí také dobří atleti a horolezci, lékaři, výzkumníci (nových myšlenek stejně jako nezmapovaných území, v tomto případě sem patří i průzkum vesmíru), vojáci, námořníci a letci, zvláště v podmínkách, které vyžadují něco vlastností admirála Nelsona, a vůdci v průmyslu a politice.

Beran ovládá hlavu a mozek. O Beranech se tvrdí, že mívají sklon trpět nemocemi, které postihují právě hlavu: zejména migrénou, úpalem, neurózou a depresí. Také jim hrozí trávicí obtíže a neurózy. Jejich impulzivnost a velké fyzické nasazení je činí náchylnými k úrazům a různým poraněním.

Slavní Berani

Charles (Charlie) Spencer Chaplin (1889–1997) se narodil 16. dubna. Jeho práce na poli filmu, tehdy nově vznikajícího umění, měla průkopnický charakter, tj. vlastnost, která je spojována se znamením Berana. 

Marlon Brando se narodil 3. dubna 1924. Vlastnosti Berana jsou patrné v mnoha jeho hereckých rolích – energie, odvaha a rozhodnost a tak trochu i image pravého muže.

Thomas Jefferson (1743 až 1826) se narodil 13. dubna. Třetí prezident spojených států. Obrovský rozsah jeho zájmů a aktivit je dokladem nesmírné energie některých Beranů.

Adolf Hitler (1889–1945) se narodil 20. dubna.

 Archiv, časopis Krásná 2005

Astronomie
Tajemství Velikonoc Brandl jako malíř pozemských neřestí