Úvod Magazín Po stopách velkého Caesara

Po stopách velkého Caesara

Krásy někdejší Galie sugestivně opěvuje už Caesar ve svých Zápiscích o válce galské. Dnes se zastavíme právě zde, v jedné z nejkrásnějších oblastí Francie – Provence, součásti staré Galie. Právě v tomto sluncem prozářeném kraji nám Římané zanechali množství pozoruhodných památek.

Po stopách velkého Caesara 

Krásy někdejší Galie sugestivně opěvuje už Caesar ve svých Zápiscích o válce galské. Dnes se zastavíme právě zde, v jedné z nejkrásnějších oblastí Francie – Provence, součásti staré Galie. Právě v tomto sluncem prozářeném kraji nám Římané zanechali množství pozoruhodných památek.

Začněme v Orange, někdejším římském Arausiu. V severní části města si můžeme prohlédnout vítězný oblouk z prvního století po Kristu, který je pokládán za nejzachovalejší obloukovou bránu na území bývalé Galie. Ta byla vstupem do města na staré cestě Via Agrippa. Tři různě velké průchody zdobí kazetové desky. Na přidaném patře lze obdivovat působivý reliéf, jenž oslavuje nastolení římského míru (Pax Romana) za císaře Augusta. Antické divadlo z římského období vzniklo v první polovině prvního století po Kristu a patří k nejlépe zachovaným stavbám svého druhu. Svými rozměry (délka 103 m a výška divadelní stěny 37 m) ohromilo kdysi i samotného krále Slunce Ludvíka XIV. Dnes se používá pro uvedení slavnostních her. 

Zázrak římské architektury

Dalším významným centrem římské moci v Provence bylo město Nimes, antické Nemausus, které leží jihozápadně od Avignonu. Jeho vrcholný rozkvět spadá do druhého století po Kristu, do doby vlády císařů Hadriána a Antonia Pia. Navštívit zde můžeme římský amfiteátr z prvního století před Kristem, který patří k nejzachovalejším na světě. Jeho rozměry jsou 131x100 metrů, pojme až 21 000 diváků. Impozantní stavba má dvě patra arkád a tři kruhové galerie, jež jsou protkány stovkami schodišť a chodeb pro diváky. V 5. století po Kristu Vizigóti objekt přebudovali v pevnost, která později byla sídlem chudiny. Dnes je amfiteátr opět využíván k divadelním představením a býčím zápasům. Při prohlídce této jedinečné stavby máte pocit, že jste se přenesli v čase do dob dávno minulých.

V centru Nimes může návštěvník rovněž obdivovat velmi dobře zachovaný chrám, označovaný jako Maison Carrée. Pochází z doby Augustovy a byl zasvěcen Gaiovi a Luciovi Caesarovi, Augustovým vnukům a dědicům trůnu, kteří oba předčasně zamřeli. Dnes se v něm nachází muzeum antických památek. V horní části města stojí další významná budova Tour Magne, římská věž z konce prvního století před Kristem. Tyčí se do výše 33 metrů a vystavěli ji na starší keltské věži. Blízko odtud můžete vidět zbytky někdejšího Dianina chrámu.

Nimes bylo zásobováno vodou díky akvaduktu mostu Pont du Gard, jenž se nachází nedaleko města. Velkolepá třípatrová stavba, která se klene přes údolí řeky Gard, je vysoká 49 metrů a dlouhá 275 metrů. Příkaz k její výstavbě vydal zeť císaře Augusta M. V. Agrippa. Řady arkád byly vybudovány bez malty, pouze s využitím vzájemného protitlaku otesaných kamenných kvádrů. Tento nejzachovalejší římský akvadukt dokázal odolat povodním na řece Gard po celých 2000 let. Unikátní objekt prošel nedávno rekonstrukcí. Návštěvníci ojedinělého stavebního díla si mohou v letních měsících užít též velmi příjemného koupání pod touto výjimečnou památkou. 

Město císaře Konstantina

Při návštěvě antických pozoruhodností v Provence nemůžeme opomenout Arles, římské Arelate. Tento „Řím Galie“, jak bylo město nazýváno, se stal významným střediskem řemeslným a obchodním a za své sídlo si ho zvolil slavný císař Konstantin. Z římských pamětihodností nemůžeme opomenout amfiteátr z prvního století před Kristem, který patřil k nejstarším v římské říši. Jeho ochozy mohly pojmout 20 000 diváků. Ze tří pater se zachovala dvě, každé s šedesáti arkádami. Vysoká zeď kolem arény naznačuje, že se zde odehrávaly zápasy dravé zvěře. Ve středověku objekt sloužil jako pevnost, posléze jako zdroj stavebního kamene. Dnes je využíván jako aréna pro býčí zápasy.

Dochovaly se též zbytky antického divadla z doby Augustovy, dále ruiny lázní císaře Konstantina, nejrozsáhlejší římské lázně dochované v Provence, jež původně patřily k 200 metrů dlouhému paláci zmíněného císaře. Za zmínku stojí též pohřební alej Les Alyscamps, jedna z nejznámějších nekropolí západního světa od dob římských až do konce středověku. Připomenout můžeme také zbytky římského fóra se dvěma korintskými sloupy a hradby z doby galské.

Nedaleko od Saint Rémy se nacházelo město Glanum, původně keltské sídlo nazvané dle boha Glana, dnes Les Antiques, kde se nacházejí zříceniny keltského, pak řeckého a posléze římského města, zničeného ve třetím století po Kristu Germány. Byly zde objeveny zbytky rezidenční čtvrti s výstavnými domy helénistického typu, v římském období zde pak vyrostlo forum s bazilikou, chrámy, lázně… K nejvýznamnějším stavbám patří vítězný oblouk s jedinou branou, nazývaný Sextův oblouk, jenž byl postaven v prvním století po Kristu a vyzdoben reliéfy, jež symbolicky zobrazují romanizaci kraje. Velmi dobře je zachované mauzoleum Juliů, které tvoří vysoký podstavec se čtyřstranným půdorysem, na němž stojí čtyři pilíře spojené oblouky.

Návštěvu bývalé Galie, o níž tak sugestivně píše Caesar v již zmíněných Zápiscích o válce galské, lze tedy rozhodně doporučit nejen kvůli úchvatným antickým památkám, ale i pro další půvaby této mořem a vínem proslavené země.š.

Archiv, časopis Krásná 2007

Osobnosti a rozhovory
Jablko Mia Farrowová - Unicef