Úvod Magazín Astrologie – Blíženci

Astrologie – Blíženci

Blíženci jsou dvojaké podstaty, jsou nepostižitelní, komplikovaní a plní rozporů. Na jedné straně vytvářejí všestranně obdařené jedince, na druhé nectnosti pokrytectví a nestálosti. Toto znamení se váže k Merkuru, planetě dětství a mládí, a lidé zrozeni v tomto znamení mívají půvab i chyby mládí. Když mají dobrou náladu, jsou okouzlující, když ale nemají, jsou tím nesnesitelnější, čím jindy dokážou být milejší.

Blíženci jsou dvojaké podstaty, jsou nepostižitelní, komplikovaní a plní rozporů. Na jedné straně vytvářejí všestranně obdařené jedince, na druhé nectnosti pokrytectví a nestálosti. Toto znamení se váže k Merkuru, planetě dětství a mládí, a lidé zrozeni v tomto znamení mívají půvab i chyby mládí. Když mají dobrou náladu, jsou okouzlující, když ale nemají, jsou tím nesnesitelnější, čím jindy dokážou být milejší. Podobně jako děti jsou živí, šťastní – pokud jsou okolnosti příznivé – a sobečtí, vynalézaví a neklidní. Nadšeně se pouštějí do nových aktivit, ale o jejich užitečnost se nestarají. Neustále potřebují nové podněty, v důsledku toho přelétají z jedné činnosti na druhou jako motýl z květiny na květinu. Život je pro ně hrou, která musí být pořád plná nových podnětů a zábavy, hra bez namáhavé práce a všednosti.

Protože jim schází sebeuvědomění, kdykoli se snaží být mravní (v nejširším slova smyslu), většinou jde o předem ztracený boj. Jejich pozitivní vlastnosti jsou pro druhé přitažlivé a jim připadají přirozené. Jsou láskyplní, ohleduplní, laskaví, velkorysí a šlechetní k chudým a trpícím – pokud ovšem aktivita vycházející z těchto jejich vlastností nezasahuje příliš do jejich vlastních životů a pohodlí. Rychle se učí využívat svou vnější přitažlivost pro své cíle. A pokud o ně usilují, pak užijí každé zbraně, kterou mají k dispozici – bez výčitek svědomí lžou, vychytrale uhýbají – unikají tak zodpovědnosti, kterou svalují na druhé, přičemž se halí do veškerého šarmu, jakého jsou mocni. Ve svých lepších chvílích se mohou snažit být čestní a otevření, ale vlastní sobecké zájmy obvykle nad těmito snahami vítězí. Pokud jdou věci proti nim, trucují jako děti. Právě tak jako děti také vyžadují pozornost a obdiv a obětují jim čas, energii i peníze, a pokud se jim nedostane toho, co chtějí, vylévají si zlost na druhých.

Odrážejí každou změnu prostředí, podobně jako chameleoni, a mohou se stát pesimistickými, nevrlými, mrzoutskými a materialisticky egoistickými, pokud je okolí nutí, aby se za každou cenu snažili. Jestliže se pro ně životní podmínky stanou skutečně nepříznivými, může je síla vůle opustit úplně. Mohou se pak z nich stát nesebejistí, do sebe uzavření či popudliví škarohlídi, nevrlí nespokojenci, zlí a podráždění jedinci, kteří stále více podléhají svým vnitřním rozporům. Na druhé straně díky své všestrannosti mohou být velmi přizpůsobiví, čehož dosahují také sebekázní, díky níž pak ovládají svět kolem sebe prostřednictvím své vrozené vynalézavosti a chytrosti.

V lásce jsou nestálí, ani ne tak vědomě jako spíš v důsledku základní rozporuplnosti své povahy, v níž hraje svoji roli amorálnost. Jedna polovina Blíženců může být hluboce odevzdaná citu, zatímco druhá, nepřátelská vůči sentimentalitě, se odvrací od romantických situací, vysmívá se jim i těm, kteří se v nich nacházejí, včetně sebe, a chladným intelektem je analyzují. Blíženci nic neberou vážně. Proto v lásce, nehledě na dočasnou hloubku citu – odevzdání citu trvá, jen dokud je cit nový – jsou povrchní, lehkomyslní, chladní, koketní a schází jim představivost pro to, aby pochopili bolest, kterou způsobují druhým. Rádi spřádají milostné románky pro potěšení z lovu, jakmile ale oběť získali, ztrácejí zájem a ohlížejí se po další. V méně vážných situacích jsou duchaplnými, zábavnými společníky, spíše ale dobrými známými než přáteli. Ani ve svých nejhorších chvilkách ale nejsou těžkopádní – pod povrchem jsou zpravidla hraví a bývají i skvělými partnery v konverzaci – mohou být i hádaví, užvanění, vychloubační a mohou také lhát a podvádět.

Blíženci mohou být úspěšní v mnoha povoláních, i když jejich povaha je činí nespolehlivými. Často dokážou obratně využívat jazyka, mohou být proto diskutéry, diplomaty (přestože se o politiku zajímají spíše teoreticky než prakticky), učiteli, spisovateli a básníky, novináři či právníky. V oblasti obchodu jim vyhovuje každé zaměstnání, které spojuje požadavek bystrosti se změnou působiště, např. práce obchodního cestujícího, zprostředkovatele či všechny formy dealerství. Protože uvažují střízlivě, logicky, racionálně a analyticky, jsou dobrými vědci, obzvlášť v oblasti lékařství, astronomie a matematiky. Mohou být také vynikajícími příslušníky policie, protože nebezpečí neberou o nic vážněji než všechno ostatní, a mohou si zde získat pověst díky své oddanosti práci a hrdinským činům. V oblasti umění mohou vyniknout v hudbě, malířství a sochařství. Jsou také dobrými badateli skeptického typu na poli neorganické přírodovědy. V negativních případech mohou skončit jako podvodníci, zloději, a dokonce i jako adepti černé magie.

Co se týče vzhledu, Blíženci často vypadají mladě, až dětsky. Jsou vysocí, štíhlí, ale silní a aktivní; mají dlouhé nohy a ruce, které někdy přecházejí v krátké, silné dlaně. Obličej často bývá dlouhý a bledý, oči velké a pronikavé. Vlasy bývají tmavé až černé. Oči a ruce používají k expresivní gestikulaci a jejich pohyby jsou rychlé a živé.

Blíženci ovládají paže, ramena, ruce, plíce a nervovou soustavu. Lidé narozeni v tomto znamení by se proto měli mít na pozoru před chorobami a úrazy spojenými s horní polovinou těla podobně jako před nervovými a plicními nemocemi, jako jsou např. katar a zánět průdušek. Jejich rtuťovitá povaha může také působit na tělesnou stránku, která obvykle není tak silná, je-li vystavena stresu a napětí.

Blíženci mají břitký, intuitivní, někdy až oslňující intelekt a milují intelektuálně náročné úkoly. Jejich soustředění je chvíli sice intenzivní, ale nemá dlouhého trvání. Díky duševní živosti a energii dychtí už od mládí po poznání, i když nemají rádi tvrdou námahu, kterou s sebou nese učení. Snadno chápou takřka všechno, co vyžaduje inteligenci a duševní bystrost, často dokážou spojit svou manuální zručnost se svými duševními schopnostmi. Jejich intelekt je výrazně analytického typu a někdy jim poskytuje tak velkou schopnost vidět obě strany problému, že až kolísají a připadá jim těžké rozhodnout se. Svou inteligenci mohou velmi dobře využít k ovládnutí a sjednocení duality své povahy ve výkonný celek. Pokud čelí obtížím, mají jen málo odhodlání k tomu, aby si dělali do doby, než najdou řešení, nějaké starosti – využijí k hledání řešení rozumu jiných. V intelektuálních výbojích, podobně jako v dalších záležitostech, se vystavují nebezpečí, že se stanou diletanty právě v důsledku toho, že se angažují v příliš mnoha úkolech, dokud se ovšem problémy nezkomplikují.

Mezi slavné Blížence patří také např.:

Marilyn Monroe (1926–1962) se narodila 1. června. Na její povaze a životní dráze lze vypozorovat řadu blíženeckých charakteristických rysů, přestože je možné tvrdit, že její ctnosti byly její vlastní a její neštěstí na ni vložily okolnosti. Její horoskop dokládá tajemství, do něhož je zahalena její smrt.

Sir Arthur Conan Doyle (1859–1930) se narodil 22. května. Mnohostranný člověk, aktivní v záležitostech veřejného zájmu, tvůrce bystrého a praktického Sherlocka Holmese a přesvědčený stoupenec spiritismu.

Pel-mel
Dny bez noci Na Proustův dotazník odpovídá: Libuše Šafránková